Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak hebben op de beslissingen van het schoolbestuur.

Het aantal leden van een M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Er zitten evenveel ouders als leerkrachten in de M.R. De schoolleiding is aanwezig als adviseur. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd. De vertegenwoordigers voor deze raad worden periodiek gekozen.

De medezeggenschapsraad (M.R) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. In de wet is precies vastgelegd bij welke onder- werpen de M.R. inspraakrecht heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de M.R. geeft. Niet elk advies van de M.R hoeft zonder meer overgenomen te worden.

Bij instemmingsrecht gaat het onder andere om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Ook met onderwijs inhoudelijke veranderingen moet de M.R. instemmen. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de M.R. geen besluiten nemen.

Taken van de medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad probeert de taken die de wet voorschrijft uit te voeren. De medezeggenschapsraad overlegt allerlei zaken met het schoolbestuur, die zij belangrijk vindt voor de kwaliteit van de school, voor de kinderen en het personeel.

De M.R. geeft adviezen aan de schoolleiding over verschillende onderwerpen, die te maken hebben met het beleid op school- of bestuursniveau. Er zijn zaken, die het schoolbestuur verplicht aan de M.R. ter advisering of voor instemming moet voorleggen, zoals het formatieplan, de schoolgids en de begroting.

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten bespreekt de M.R. de gang van zaken op school en zoekt samen naar verbeteringen. Hierbij komen verschillende zaken aan de orde zoals: de vakantieregeling, het taakbeleid, sollicitatieprocedures, de preventie ten aanzien van sexuele intimidatie, het vaststellen van het schoolplan en de formatieregeling.

Vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op via deze link.

Onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Centraal Twente, vallen naast onze school, nog een aantal andere scholen; zowel uit Hengelo als uit omliggende plaatsen. Voor ‘schooloverstijgende’ zaken heeft het bestuur een G.M.R. ingesteld. Hierin komen naast de zaken, die in de M.R. behandeld worden, ook zaken aan de orde zoals:

  • De bestuurspersoneelsformatie
  • Beleidsstukken voor de langere termijn
  • Nascholing

In de G.M.R. zitten van elke M.R. twee vertegenwoordigers: één ouder- en één personeelslid van de M.R.

Gemeenschappelijke MR (GMR)

Samenstelling MR

Oudergeleding
Mevr. Jantina Kolkman (voorzitter), Mevr. Maartje Visser en Mevr. Christina Altundag

Personeelsgeleding
Mevr. Irene Springer, Mevr. Britt Hulsmeijers,  Mevr. Marije Leusink