Ouderraad

OR de Bron Okt 2022

Beste ouders/verzorgers, hierbij een berichtje namens de ouderraad van de Bron. Inmiddels zijn we weer met een nieuw schooljaar gestart en willen wij ons als OR even aan u voorstellen.

We hebben de OR afgelopen jaar uitgebreid, naast de 8 klassenouders hebben we vorig jaar een oproep gedaan voor ouders die mee willen helpen bij (het organiseren van) activiteiten binnen de OR en we zijn erg blij met de extra hulp.

Linda groep 8, Debby groep 7, Erik groep 6, Hanneke groep 5, Liesbeth groep 4, Dorien groep 3, Marieke groep 2 en Nathalie groep 1 Danielle en Anja zijn onze 2 extra OR leden

Wat doet de OR zoal. Naast de rol van klassenouder denken we mee in de organisatie van de verschillende activiteiten die we door het schooljaar heen samen met de leerkrachten organiseren. U kunt hierbij denken aan de: startactiviteit, de Kinderboekenweek, de kerstviering, de paasviering, sinterklaas, Koningsdag, afscheid groep 8 en de laatste schooldag. Voor al deze activiteiten wordt uw geld van de vrijwillige bijdrage gebruikt. Denk hierbij aan boodschappen die nodig zijn, huur van sport en spel materiaal, aanschaf boeken voor elke klas tijdens de Kinderboekenweek en cadeautjes voor 5 dec.

Verder zijn we als klassenouder de contactpersoon tussen ouders en leerkracht voor o.a. het mobiliseren van extra hulptroepen bij schooluitjes, assisteren bij schoolactiviteiten en zorgen we er voor dat de leerkracht in het zonnetje wordt gezet tijdens de meesters en juffen dag.

We vergaderen ongeveer 6x per jaar (hier zitten ook altijd 1 of 2 leerkrachten bij) waar we de activiteiten bespreken.

We zijn dit jaar al meteen begonnen met een oproep voor een kascommissie en we hebben inmiddels 2 enthousiaste ouders gevonden die dat dit jaar voor hun rekening willen nemen, waarvoor dank!

Voor nu zijn we nog steeds op zoek naar een penningmeester. Dit houdt in dat u de kas van de OR beheert, de in- en uitgaven bijhoudt en elk jaar een begroting opstelt samen met de leden van de OR. We hebben een eigen OR rekening en alles is netjes bijgehouden. U hoeft hiervoor niet bij elke OR vergadering te zijn, we gaan er vanuit dat u dit zo’n 2 a 3 uurtjes per maand aan tijd kost. Denkt u nou, dit spreekt mij aan en hier wil ik tijd voor maken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de voorzitter van de OR.

Wij hopen dat we dit jaar weer leuke activiteiten kunnen aanbieden voor alle leerlingen!

Mocht u nog vragen, leuke ideeën en/of tips hebben, geef dit dan gerust aan 1 van de OR leden door.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Lemans

Voorzitter OR

Klassenouder

De secretaris en de leden zijn tevens klassenouder. De klassenouder is verbonden aan een groep.
Taken van een klassenouder zijn o.a.:

  • Hulp bij de begeleiding van excursies en/of sportactiviteiten
  • Zonodig: het organiseren van de verjaardag van de leerkracht
  • Contact met ouders van een langdurig ziek kind
  • Begeleiding van schoolreis en/of –kamp

Als het op de uitvoering van een bepaalde activiteit aankomt, kunnen de klassenouders een beroep doen op de ouders van de hen toegewezen groep. Op die manier wordt de ouderbetrokkenheid hopelijk nog meer versterkt.

Verder is een klassenouder van een bepaalde groep “aanspreekpunt” voor de ouders van de leerlingen van die bepaalde groep.

Duidelijk dient echter te worden gesteld dat bij pedagogische en / of didactische problemen (problemen op leergebied) u bij de groepsleerkracht moet zijn. Zijn er problemen met de betreffende groepsleerkracht, dan is het aangewezen adres deze groepleerkracht of de directeur.

Samenstelling OR 2022/2023

Voorzitter:

Hanneke Lemans
Penningmeester: Vacant
Groep:
1 Nathalie de Haan
2 Marieke Kroes
3 Dorien de Ruiter
4 Liesbeth Teunis
5 Hanneke Lemans
6 Erik van bel
7 Debby Lowenthal
8 Linda Macleod
extra OR lid Danielle van Gelder
extra OR lid Anja Exterkate

Samentelling OR (tevens klassenouder)