Ouderraad

Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR) verbonden, die elk hun eigen verantwoordelijkheden/taken hebben.

Natuurlijk houden beide raden nauw contact met elkaar. Immers, voor de MR is de OR een belangrijk klankbord. De OR is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De OR voert regelmatig overleg met de directie en het team van de school.

Wat doet de OR zoal. Naast de rol van klassenouder zorgen wij als OR ervoor dat de verschillende activiteiten door het jaar heen op rolletjes draait. Zo assisteren we in de organisatie van de startactiviteit, de Kinderboekenweek, de kerstviering, paasviering, sinterklaas, koningsdag, afscheid groep 8 en laatste schooldag. Voor al deze activiteiten wordt uw geld van de vrijwillige bijdrage gebruikt.

Verder zijn we als klassenouder het contactpersoon tussen ouders en leerkracht voor o.a. het mobiliseren van extra hulptroepen bij schooluitjes, assisteren bij schoolactiviteiten en zorgen we er voor dat de leerkracht in het zonnetje wordt gezet tijdens de meesters en juffen dag. We vergaderen ongeveer 6x per jaar (hier zit ook 1 leerkracht bij) waar we de activiteiten bespreken ook hebben we 2x per jaar een kort overleg met de MR.

Omdat wij natuurlijk onze handen vol hebben aan deze taken zouden wij graag ons OR team willen uitbreiden met een aantal enthousiaste moeders of vaders. We hopen dat er nog 4 extra enthousiaste moeders of vaders zich hiervoor aanmelden! Dus puur als OR lid, en niet als klassenouder. U kunt zich aanmelden (voor 29 okt) door een korte motivatie te schrijven naar Hanneke Lemans: fam.lemans@outlook.com

Wij hopen dat we dit jaar weer leuke activiteiten kunnen aanbieden voor alle leerlingen!

Mocht u nog vragen, leuke ideeën en/of tips hebben, of iets wat u denkt dat is voor de OR, geef dit dan gerust aan 1 van de OR leden door.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Lemans

Voorzitter OR

Klassenouder

De secretaris en de leden zijn tevens klassenouder. De klassenouder is verbonden aan een groep.
Taken van een klassenouder zijn o.a.:

  • Hulp bij de begeleiding van excursies en/of sportactiviteiten
  • Zonodig: het organiseren van de verjaardag van de leerkracht
  • Contact met ouders van een langdurig ziek kind
  • Begeleiding van schoolreis en/of –kamp

Als het op de uitvoering van een bepaalde activiteit aankomt, kunnen de klassenouders een beroep doen op de ouders van de hen toegewezen groep. Op die manier wordt de ouderbetrokkenheid hopelijk nog meer versterkt.

Verder is een klassenouder van een bepaalde groep “aanspreekpunt” voor de ouders van de leerlingen van die bepaalde groep.

Duidelijk dient echter te worden gesteld dat bij pedagogische en / of didactische problemen (problemen op leergebied) u bij de groepsleerkracht moet zijn. Zijn er problemen met de betreffende groepsleerkracht, dan is het aangewezen adres deze groepleerkracht of de directeur.

Samenstelling OR 2019/2020     

Voorzitter:

Hanneke Lemans
Penningmeester: Vacant
Groep:
1 Nathalie de Haan
2 Marieke Kroes
3 Dorien de Ruiter
4 Liesbeth Teunis
5 Hanneke Lemans
6 Erik van bel
7 Debby Lowenthal
8 Linda Macleod
extra OR lid Danielle van Gelder
extra OR lid Anja Exterkate

Samentelling OR (tevens klassenouder)