Ouders

Ouderbijdrage
Jaarlijks aan het begin van het schooljaar wordt door de ouderraad de ouderbijdrage voor het schooljaar vastgesteld. Uit uw bijdrage worden o.a. betaald: startaktiviteit, kinderboekenweek, Sinterklaasviering, kerstviering, nieuwjaarskoffie, paasviering, koningsspelen, afscheid groep 8, laatste schooldag en sportaktiviteiten.

De kosten en meer informatie over de ouderbijdrage vind u hier >>.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak hebben op de beslissingen van het schoolbestuur.

Het aantal leden van een M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. Er zitten evenveel ouders als leerkrachten in de M.R. De schoolleiding is aanwezig als adviseur. Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd. De vertegenwoordigers voor deze raad worden periodiek gekozen.

Meer weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier >>

Ouderraad
Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR) verbonden, die elk hun eigen verantwoordelijkheden/taken hebben.

Natuurlijk houden beide raden nauw contact met elkaar. Immers, voor de MR is de OR een belangrijk klankbord. De OR is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De OR voert regelmatig overleg met de directie en het team van de school.

Meer weten over de ouderraad en klassenouders? Klik hier >>